Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN LIMITLESS

 1. Deze Algemene Voorwaarden Limitless Fit B.V. (voortaan: Limitless) zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een sportles, aangeboden en/of verzorgd door Limitless.
 2. Zowel door aanschaf van een abonnement als strippenkaart, als ook door deelname aan een sportles, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden van Limitless.
 3. Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken worden deze Algemene Voorwaarden Limitless geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 

INSCHRIJFGELD, PRIJZEN EN BETALING

 1. Een deelnemer is eenmalig aankoopbedrag schuldig bij de aanschaf van een Strippenkaart of losse sessie.
 2. De actuele prijzen van (A) een losse sessie en (B) de Strippenkaarten staan in de webshop. Limitless heeft het recht deze prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde Strippenkaarten, Credits etc.
 3. Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Limitless (InternetBankieren/Mollie/Virtuagym) of via automatische incasso.
 4. Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.
 5.     Een Strippenkaart met digitale strippen (credits) is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop.
 6.     Een Strippenkaart is uitsluitend geldig gedurende de geldigheidsperiode van de strippenkaart.
 7.    Credits kunnen niet worden ingeruild voor geld of gerestitueerd.

Abonnementen

 1. Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.
 2.   Bevriezen van het abonnement is op medische gronden of in geval van zwangerschap mogelijk. Het abonnement is in overleg te bevriezen bij zwangerschap voor een periode van 1 tot maximaal 6 maanden, het abonnement is in overleg te bevriezen bij blessures voor een periode van 1 tot maximaal 16 weken. Limitless heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting of bevriezing wordt ingewilligd. Indien jouw abonnement nog een minimale looptijd heeft, wordt de minimale looptijd verlengd met de verrekende periode.  
 3.   Een 6 maanden abonnement wordt na de eerste 6 maanden automatisch maandelijks verlengd. Een 12-maanden abonnement wordt na de eerste 12 maanden automatisch maandelijks verlengd.
 4. Het opzeggen van een abonnement dient tenminste 4 weken voor de volgende maand te worden gedaan. Dit moet schriftelijk worden gedaan.
  Houd rekening met een opzegtermijn van een maand en dat de looptijd van uw abonnement dient te worden doorlopen.
  Vermeld de volgende informatie in de opzegmail:
  -naam, e-mailadres en reden van opzeggen.
  Mail naar: info@studiolimitless.nl
 5.   Een (1), twee (2) of drie (3) credits worden verstrekt per week, afhankelijk van de abonnementsvorm. De credits dienen binnen maximaal 3 of 4 weken te worden gebruikt – gebeurt dit niet, dan komen credits te vervallen.
  Meer informatie over abonnementen vindt u hier.

STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.
 2.    Een strippenkaart is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop.
         Na aankoop worden 10 credits toegevoegd aan het account van een Limitlesser. Per training wordt één credit ingeleverd, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart voor een periode van 1 tot maximaal 3 maanden worden opgeschort. Limitless heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.
 4. Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart is niet een abbonement en wordt dus nietstilzwijgend verlengd.
 5. Een Strippenkaart heeft een einddatum en verliest zijn geldigheid na aangegeven periode.
 6. Een gebruikte Strippenkaart (minstens een sessie) kan niet worden geannuleerd, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.

DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN BOOTCAMP

 1. Een deelnemer mag zelf bepalen wanneer wordt deelgenomen aan een training, doch is zij verplicht zich van te voren aan te melden via het online boekingssysteem van Virtyuagym (@studiolimitless). 
 2.   Een deelnemer heeft het recht om tot 6 uur voor aanvang een training kosteloos te annuleren. 
 3. Limitless heeft tot 6 uur voor aanvang het recht een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.
 4. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. Limitless is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden
 5. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Limitless van de training worden uitgesloten. Alle daaruitvoortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 6. Er kan uitsluitend worden deelgenomen door te betalen middels het inleveren van een credit. Aanmelden en betalen kan via de webshopvan Limitless.
 7.    Wanneer een training wordt afgelast door Limitless wat niet volgt uit overmacht situaties, zullen alle abonnementhoudersdie reeds aangemeld stonden, een geldelijke vergoeding krijgen ter waarde van hun credit (mits wij een declaratiemail hebben ontvangen).
  Zij zijn dan hun credit niet kwijt én krijgen daarboven dus een vergoeding.
  Vermeld de volgende informatie in de declaratiemail:
  -naam, e-mailadres, rekeningnummer & naam waarop vergoeding mag worden gestort én datum van gemiste training.
  Mail naar: info@studiolimitless.nl  

  Als wij constateren dat deelnemer aangemeld stond ten tijde van de aflasting, zullen wij de vergoeding overmaken. Wij vergoeden uitsluitend als de declaratiemail binnen 2 weken na aflasting is verzonden.

 8.    Wanneer een training wordt afgelast door Limitless wat niet volgt uit overmacht situaties, zullen alle Limitlessers zonder abonnementdie reeds aangemeld stonden, een vergoeding krijgen in de vorm van een extra credit (mits wij een declaratiemail hebben ontvangen).
  Zij zijn dan hun credit niet kwijt én krijgen daarboven dus een extra credit.
  Vermeld de volgende informatie in de declaratiemail:
  -naam, e-mailadres, accountnaam waarop credits mogen worden toegevoegd én datum van gemiste training.

  Mail naar: info@studiolimitless.nl

  Als wij constateren dat deelnemer aangemeld stond ten tijde van de aflasting, zullen wij de credits op het account toevoegen. Wij vergoeden uitsluitend als de declaratiemail binnen 2 weken na aflasting is verzonden.

 9.     Wanneer een training wordt afgelast door Limitless wat volgt uit overmacht situaties, zullen alle Limitlessers die reeds aangemeld stonden, hun credit automatischterugkrijgen.
  Zij zijn dan hun credit niet kwijt.
  Hierover hoef je geen contact op te nemen, de credit staat binnen 24 uur op je account.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een Limitless sportles geschiedt op eigen risico.
  2.     Limitless en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een Limitless sportles.
  3.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Limitless en trainers, is Limitless niet aansprakelijk.
  4.     Limitless is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een Limitless sportles. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
  5.     Limitless is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een Limitless sportles. Een Limitless sportles is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een training. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
  6.     Limitless behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
  7.     De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatighandelen) die is in verband met deelname aan een Limitless sportles is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Samuel van Gelder.
 2. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.
 3. Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
  Notitie: Er is altijd mogelijkheid om eenmalige uitzonderingen te maken, dusneem voor vragen, suggesties of opmerkingen contact op met Samuel van Gelder.
 4. Om deel te nemen aan een Limitless sportles moet de deelnemer omwille van de veiligheid tenminste ouder dan 14 jaar zijn en jonger zijn dan 75jaar.

Privacy

 1.     Privacy staat hoog in het vaandel van Limitless. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens (zonder uitdrukkelijke toestemming) verkopen of delen.
  Uw mailadres is nodig voor onze mailing en het wordt daarom uitsluitend toegevoegd aan ons mailsysteem van ‘Mailchimp’, wat beveiligd is en eveneens geen mailadressen verkoopt of deelt aan derden. 
  Ook wordt uw e-mailadres opgeslagen in onze mobiele applicatie en digitaal portaal, powered by Virtuagym. Ook VG is beveiligd is zal geen mailadressen of persoonsgegevens verkopen of delen met derden.
 2.     Bij zwangerschap of blessures, kunnen we met uw nadrukkelijke toestemming, persoonlijke notities maken over uw situatie in ons digitale portaal. Deze persoonlijke notities zijn uitsluitend zichtbaar voor onze trainers. Onze trainers zijn te vinden op deze webpagina.  De persoonlijke notities zijn voor de buitenwereld afgeschermd en beveiligd.
  Wij slaan géén medische gegevens op- hooguit notities beperkt tot ‘heeft last van haar knie, aan te raden aanpassingen bij trainen zijn […..].’
  Mocht u dit alsnog niet willen, dan vragen we toestemming om de situatie mondeling met relevante teamleden te bespreken, voor uw- en andermans veiligheid. Mocht u dit niet willen, dan kunnen we bespreken of het raadzaam is voor u om deel te nemen aan onze trainingen.
 3.     Limitless slaat zo min mogelijk gegevens op, en u bepaalt zelf wat u aan informatie toevoegt op ons beveiligde digitale portaal.  Wij verwachten uitsluitend gegevens die direct van waarde zijn voor communicatie en het faciliteren van een veilige en effectieve sportles.
 4.     Limitless maakt traditioneel een geposeerde en geplande foto aan het einde van een sportles. Deze foto wordt gedeeld op onze social media kanalen, soms voor commerciële doeleinden zoals reclame. Als u niet wenst op onze social media kanalen te worden geplaatst, kunt u ervoor kiezen om niet op de foto te gaan. Als u zich laat fotograferen, stemt u in met het gebruiken van de foto.